Wednesday, December 14, 2011

ANG KASAYSAYAN NG UNANG PAGLIKHA

Ito ang larawan ng kasaysayan ng unang paglikha. Makikita ang Dios Ama na nakalukluk sa kaitaasan, ang Dios Ina na may S.T.M. sa dibdib na kung tawagin ay Birhen nagsabog ng biyaya, Dios Anak na pasang krus at Dios Espiritu Santo. Sila rin ang Tatlong Persona o Sagrada Familia na nagko-consistoryo na pawang nagmula sa Dios Ama. Makikita rin ang pitong bakas, Birheng nagpapasuso at mga Kerubines. Ang larawang ito ay makikita nang pira-piraso sa mga medalyon o anting-anting.

Source: ANTING-ANTING, Nenita Pambid

No comments:

Post a Comment