Monday, May 2, 2011

SIYAM NA CORO NG ANGHEL SA KALANGITAN

Angelum - Tagapagdala sa kabutihan, giya at tagapagbalita.
Archangelum - Sundalo ng Dios, Tagapagtanggol.
Thronum - Humahawak ng katalinohan at kapalaran.
Dominatium - Taga pagparusa sa masasama at taga hatol.
Principatum - Tagalingkod, taga Awit.
Potestatum - Humahawak ng kapangyarihan at kahangahangang lakas.
Virtuem - Taga imbento at namamahala sa mga elemento ng kalikasan.
Cherubim - Taga bantay sa pintuan ng langit, taga bigay ng yaman.
Seraphim - Taga panalangin sa sangkatauhan, nasa loob ng kalangitan.

No comments:

Post a Comment