Saturday, November 20, 2010

Nephilim at Anakim - Mga Higante sa Bibliya

Ang Nephilim ay makalawang ulit na nabanggit sa Bibliyang Hebreo; sa Genesis 6:4 at Mga Bilang 13:33 Ang tradisyon patungkol sa mga Nephilim ay matatagpuan sa ilang Jewish at Kristianong kasulatan.

(Sa King James Version ng Bibliya ang Nephilim (nefilim) ay isinalin bilang “higante”)


GENESIS 6:1-4
1 At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at nangagkaanak ng mga babae,

2 At nakita ng mga anak ng Dios, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao; at sila’y nangagsikuha ng kanikaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.

3 At sinabi ng Panginoon, Ang aking Espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya ma’y laman: gayon ma’y magiging isang daan at dalawampung taon ang kaniyang mga araw.

4 Ang mga HIGANTE ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman namakasiping ang mga anak ng Dios sa mga anak na babae ng tao, at nangagkaanak sila sa kanila: angmga ito rin ang nagging makapangyarihan sa unang panahon na mga lalaking bantog.

MGA BILANG 13:32-33
32 At sila’y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tinitiktikan, sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ng mga tumatahan doon; at lahat ng bayan na aming Makita roon, aymga taong malalaki.

33 At doo’y aming nakita ang mga Nefilim, ang mga anak ni Anac, namula sa mga Nefilim: at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin.

ANAKIM (o Anakites) ay mga ninuno ni Anac, at naninirahan sa timog ng Canaan, na kalapit ng Hebron. Sa panahon ni Abraham silay naninirahan sa rehiyong kilala bilang Edom at Moab, silangan ng ilog Jordan. Sila ay nabanggit sa pagbabalita ng espiya tungkol sa naninirahan sa lupain ng Canaan. Sa aklat ng Joshua sinasabi na sila ay napaalis ni Joshua sa lupaing yaon, maliban sa mga labing natagpuan ng mga nakatakas sa siyudad ng Gaza, Gath at Ashdod. Ang Felistiniong higante na si Goliath, na nakaenkwentro ni David ay maaaring kalahi ng mga Anakim.

No comments:

Post a Comment