Monday, July 25, 2011

PHOTOGRAPHIC MEMORY MANTRA

Isulat sa pulang art paper ang mantra na ito kasama ang dasal para dito...

Mantra: IISHAN SHIKRAM PRAJIIN

Tamang Pagbigkas: eeshannn shikraammm prajiinnn

Dasal:

"Ako'y nakikiisa sa Diyos ng Katalinohan

sa lahat ng panahon. Matatapos ko ang

aking pag-aaral ng walang sagabal."

Ang unang pagbigkas ay pabulong, sa mga susunod na araw ay sa isip na lamang, babanggitin habang nakatitig sa pulang art paper na nasusulatan ng mantra. Kung anong oras mo ito binanggit ganun din ang oras ng muling pagganap nito.

Note: Mabuti ito para sa mga high school student.

No comments:

Post a Comment